مجتمع مسکونی یاسمین اراک
این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1382به بهره برداری رسیده است
 
متمع مسکونی یاسمین اراک

این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1382به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
نشانی: اراک
 مساحت زمین  18970 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  252واحد
 تعداد بلوک  26بلوک
 تعداد طبقات  5طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  15700 متر مربع
زیر بنای کل 24000متر مربع