مجتمع مسکونی الهیه اراک
این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1374به بهره برداری رسیده است
 
متمع مسکونی الهیه اراک

این پروژه در شهر اراک توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در سال 1374به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
نشانی: اراک
 مساحت زمین  2400 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  180واحد
 تعداد بلوک  90بلوک
 تعداد طبقات  2طبقه
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  20700متر مربع
زیر بنای کل23415متر مربع