مجتمع مسکونی تختی بروجرد
این پروژه در شهر بروجردتوسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1379به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی بروجرد لرستان

این پروژه در شهر بروجرد استان لرستان  توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1379 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: لرستان
 مساحت زمین    5116 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  64 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات  5
 نوع اسکلت و سقف بتنی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  5841 متر مربع
زیر بنای کل 7617 متر مربع