مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان
این پروژه در شهر همدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب در سال 1373به بهره برداری رسیده است.
 
مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان

این پروژه در شهرهمدان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در سال 1373 به بهره برداری رسیده است

 سازنده: شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
نشانی: همدان
 مساحت زمین    17000 متر مربع
 تعداد واحد مسکونی  128 واحد
 تعداد بلوک 
 تعداد طبقات 4 طبقه
 نوع اسکلت و سقف فلزی
 نماسازی آجری
 سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی
 سیستم سرمایش کولر آبی
 تعداد واحدهای یک خوابه و مساحت
 تعداد واحد های دو خوابه و مساحت
 مساحت زیر بنای مفید  14960 متر مربع
زیر بنای کل 19976 متر مربع