پروژه‌های در حال طراحی

مجتمع مسکونی آیمان تبریز
مجتمع مسکونی جمعه مسجد اردبیل
مجتمع مسکونی  پردیس گلبرگ
مجتمع مسکونی باران رشت
برج مسکونی ستاره کیش بلوک 77 و 76
برج مسکونی ستاره کیش بلوک 69
مجتمع مسکونی تجاری مسکونی گلشهر زنجان
مجتمع تجاری-  مسکونی ساری
مجتمع مسکونی شکریه همدان
مجتمع مسکونی کوهساران پردیس
مجتمع مسکونی پونه اراک
برج مسکونی ستاره کیش بلوک 82