فهرست پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب

مجتمع مسکونی شکریه همدان
مجتمع مسکونی فردوسی کرمانشاه
مجتمع مسکونی بهاران کرمانشاه
مجتمع مسکونی فردیس همدان
مجتمع مسکونی فرهنگیان همدان
مجتمع مسکونی بهاران سنندج
مجتمع مسکونی نسیم سنندج
مجتمع مسکونی آزادی کرمانشاه
مجتمع مسکونی جولان همدان
سرپرستی بانک مسکن همدان
سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه
مجتمع مسکونی کسری کرمانشاه
برج اداری، تجاری پاستور همدان
مجتمع مسکونی سعیدیه همدان
مجتمع تجاری میلاد همدان