کمیته‌های تخصصی گروه سرمایه‌گذاری مسکن

کمیته‌های تخصصی هیات مدیره
کمیته حسابرسی کمیته ریسک کمیته انتصابات
 کمیته حسابرسی
 کمیته ریسک
 کمیته انتصابات
 سایر کمیته‌ها
کمیته سرمایه گذاری کمیته معماری کمیته برنامه و بودجه
کمیته سرمایه‌گذاری
  کمیته معماری   کمیته برنامه و بودجه
کمیته فناوری   ستاد راهبری طرح آباد 
کمیته راهبری پروژه های خاص
   کمیته فناوری
   ستاد راهبری طرح آباد    کمیته راهبری پروژه‌های خاص

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۷