پیام مدیر عامل

 

یاسر امامی                                                                         

یاسر امامی

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

 

 

          بـا تـــوکل بـــر خــدا، تکــیه بــر تــوان و دانــش

          متــخصــصــان کشـــــور، بـــهــره‌مــنـــــدی از

           تــکــنــولــــوژی‌های روز دنــــیا و بــا انـگیــــزه

           و عشــق بــه مـردم سرزمینــم از هیــچ تـلاشــی در

            راه تــامیـــن ســرپنـاهشــان کوتــاهی نـخـواهیـم

        کــــــرد.