پیام مدیر عامل

مدیر عامل نهایی

روزبه ظهیری هاشمی

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

                           «با توکل بر خدا»

                       تکـیــــه بــــر تــــوان و دانـــش

                       متـخصـــصان کشــور بهــره‌منـــدی

                       از تکنـــولوژی‌های روز دنــیا با انگیـزه

                       و عـشـــق بـه مـــردم ســرزمــینــم

                       از هیـــچ تــلاشـی در راه تــامـیـــن

                       سـرپنـاهــشان کوتـاهی نخواهیـم کرد.