شرکت سرمایه گذاری مسکن / سایر / پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

 

                                                                        

          بـا تـــوکل بـــر خــدا، تکــیه بــر تــوان و دانــش

          متــخصــصــان کشـــــور، بـــهــره‌مــنـــــدی از

           تــکــنــولــــوژی‌های روز دنــــیا و بــا انـگیــــزه

           و عشــق بــه مـردم سرزمینــم از هیــچ تـلاشــی در

            راه تــامیـــن ســرپنـاهشــان کوتــاهی نـخـواهیـم

        کــــــرد.

    دکتر عزیزیان

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل