گزارشات هیأت مدیره به مجامع عادی سالانه صاحبان سهام شرکت

 

pdf

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 

pdf  گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1393
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1392
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1391
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1390
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1389
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1388