گزارشات و اطلاعات مالی شرکت

 
 
 

pdf

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 

pdf  گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1393
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1392
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1391
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1390
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1389
pdf  گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام - سال مالی منتهی به 30 آذر 1388