شرکت سرمایه گذاری مسکن|امور سهام و بورس|گزارشات و اطلاعات مالی شرکت‌ها

گزارشات و اطلاعات مالی شرکت

گزارش مجمع 1402-عکس

مجمع

مجمع 1400 3   آبی    آبی کم رنگ  
نارنجی سبز آبی پر رنگ   آبی کم رنگ  
4 1   3   2
97 1   97 97  
96 96  
95 95
94 94  
93 93
92 92
91 91  
90 90