مناقصه طراحی به همراه تهیه تجهیزات و مصالح، حمل و نصب شش دستگاه آسانسور پروژه های مسکونی بلوک های M آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را به صورت نقد واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 27 تیرماه 1403)

مناقصه تهیه و اجرای کلیه عملیات باقیمانده بعد از اسکلت شامل سفت کاری، نازک کاری و همچنین تاسیات برقی و مکانیکی به تعداد 6 ویلا (تیپ A2 و A`2 و B2 و B3 و B`1 و B2) تا مرحله بهره برداری در پروژه ویلایی سروستان 2، واقع در شهر جدید پردیس - فاز 3 به صورت نقدی - تهاتری به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 23 تیرماه 1403)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات باقیمانده بعد از اسکلت شامل عملیات سفت کاری، نازک کاری و همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی بخشی از ویلاهای تیپ C (10 ویلا) تا مرحله بهره برداری در پروژه ویلایی آفتاب رویان، واقع در شهر رویان - روستای سیاهرود را با زیربنای تقریبی 3000 مترمربع به صورت نقدی - تهاتری، به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 20 تیرماه 1403) 

مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی 4 بلوک در پروژه ارغوان 2، واقع در شهر جدید پردیس - فاز 3 را با زیربنای تقریبی 9350 مترمربع به صورت نقدی - تهاتری، به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 20 تیرماه 1403)

مناقصه عمومی مشارکت در احداث و ساخت کامل 8 بلوک مسکونی در پروژه ارغوان واقع در شهرجدید پردیس فاز 3 با زیربنای تقریبی 19911 مترمربع را، به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 12خرداد ماه 1403) 

 مناقصه واگذاری عملیات طرح، ساخت و اجرای اسکلت یک بلوک به مساحت تقریبی 30000 مترمربع به زوش CFT در محل پروژه ای در تقاطع بلوار موسوی و قرنی در شهر مشهد، (تهیه و تامین کلیه آهن آلات و بتن به عهده کارفرما می باشد) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (تاریخ انتشار 5 خرداد ماه 1403)

 مزایده عمومی یک قطعه زمین به مساحت 9699/44 مترمربع (ابعاد زمین حدود 64 متر در 150 متر) به همراه پروانه ساختمانی با زیربنای کل 48517/24 مترمربع به آدرس: مشهد - بلوار آیت ا... رفسنجانی - بلوار عصمتیه = اراضی باغ عامل زاده با کد نوسازی 10-32-5-12 به فروش برساند شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (تاریخ انتشار 31 اردیبهشت ماه 1403)

مزایده عمومی فروش ساختمان اداری واقع در تهران - خیابان سهروردی شمالی با زیر بنای تقریبی 1688 مترمربع، به صورت نقدی و با شرایط ویژه اقدام نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 31 اردیبهشت ماه 1403)

مزایده عمومی یک قطعه زمین به مساحت 9699/44 مترمربع (ابعاد زمین حدودا 64 متر در 150 متر) به همراه پروانه ساختمانی با زیربنای کل 48517/24 مترمربع به آدرس: مشهد - بلوار آیت ا... رفسنجانی - بلوار عصمتیه - اراضی باغ عامل زاده با کد نوسازی 10-32-5-12 به فروش برساند شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (تاریخ انتشار 29 اردیبهشت ماه 1403)

مناقصه اجرای دستمزدی دیوار بتنی سازه نگهبان در پروژه تجاری مسکونی اپال بابل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (تاریخ انتشار 26 اردیبهشت ماه 1403)

مناقصه اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری بلوک M1 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره  - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 23 اردیبهشت ماه 1403)

مزایده فروش قالب های وافل مازاد (دست دوم)  به اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی را واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 23 اردیبهشت ماه 1403)

مناقصه عمومی تهیه مصالح، حمل واجرای نمای بلوک M3 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 10 اردیبهشت ماه 1403) 

مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای سقف کاذب کناف بلوک M3 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 4 اردیبهشت ماه 1403)

مزایده فروش قالب های وافل مازاد (دست دوم) از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 1 اردیبهشت ماه 1403)

مناقصه اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری بلوک M1 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را واگذار نماید. شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 1 اردیبهشت ماه 1403)

مناقصه تهیه و  حمل مصالح و اجرای نمای بلوک M2 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 برگزار می نماید. لذا اشخاص و شرکتهای دارای صلاحیت و برخوردار از توانایی فنی و مالی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند. شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 25 فروردین ماه 1403)

مزایده عمومی یک قطعه زمین به مساحت 9699/44 مترمربع (ابعاد زمین حدودا 64 متر در 150متر) به همراه پروانه ساختمانی با زیر بنای کل 48517/24 مترمربع به آدرس مشهد: بلوار آیت ا... رفسنجانی، بلوار عصمتیه، اراضی باغ عامل زاده با کد نوسازی 12-5-32-10 واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق ( تاریخ انتشار 13 و 15 اسفندماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات باقیمانده بعد از اسکلت شامل عملیات سفت کاری، نازک کاری و همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی بخشی از ویلاهای تیپ A و D (7 بلوک) تا مرحله بهره برداری پروژه سروستان 2 واقع در شهرجدید پردیس - فاز 3 به صورت نقدی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید. شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 9 بهمن ماه 1402)

مزایده فروش ساختمان اداری واقع در تهران - خیابان سهروردی شمالی با زیر بنای تقریبی 1688 مترمربع به صورت نقدی با شرایط ویژه واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 2 اسفندماه 1402)

مناقصه خاکبرداری، تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی 8 بلوک در پروژه ارغوان واقع در شهرجدید پردیس فاز 3 با زیربنای تقریبی 19154 مترمربع را به صورت نقدی تهاتری، به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 28 بهمن ماه 1402)

مناقصه 1- اجرای عملیات دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز بلوک M1 و 2- اجرای عملیات دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز بلوک M2 واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 17 بهمن ماه 1402)

مناقصه تهیه و حمل اجرای نمای بلوک M1 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 17 بهمن ماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی (بلوک شمالی) پروژه آسمان پردیس واقع در فاز 1 شهر جدید پردیس با زیر بنای تقریبی 10750 مترمربع  به صورت نقدی - تهاتری، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 17 بهمن 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی (بلوک شمالی) پروژه آسمان پردیس وافع در فاز 1 شهرجدید پردیس با زیر بنای تقریبی10.750 مترمربع را به صورت نقدی - تهاتری، به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 30 دی‌ماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای لوله کشی گاز پروژه مسکونی آسمان البرز M1 و M2 و M3، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را به صورت نقد واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 26 دی‌ماه 1402)

مناقصه اجرای عملیات دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه آسمان البرز بلوک M3، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را به صورت نقد واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 10 دیماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای لوله کشی گاز پروژه مسکونی M1 و M2 و M3، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را به صورت نقدی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 10 دیماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات باقیمانده بعد از اسکلت شامل عملیات سفت کاری، نازک کاری و همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی ویلاهای تیپ B و D تا مرحله بهره برداری پروژه آفتاب رویان واقع در شهر رویان را به صورت نقدی، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 4 دیماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی بلوک جنوبی پروژه آسمان پردیس واقع در فاز 1 شهر جدید پردیس با زیر بنای 9221 مترمربع را به صورت نقدی - تهاتری از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 27 آذرماه 1402)

مزایده فروش بخشی از اقلام مکانیکی مازاد پروژه مسکونی قطعه B اندیشه شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 22 آذرماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات سفیدکاری ساختمان های مسکونی M2 و M3 پروژه آسمان البرز، واقع در گرمدره - بلوار امیرکبیر - پروژه 2800 واحدی آسمان البرز قطعه R3-3 را به صورت تهاتر از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 22 آذرماه 1402)

مناقصه سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات پروژه راین 2 خود را به همراه مصالح و به صورت تهاتری توسط پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام دهد شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 3 آبان ماه 1402)

مناقصه اجرای اسکلت بتنی بلوک D و C و E پروژه شار صدرای خود را به همراه مصالح و به صورت تهاتری توسط پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام دهد شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 3 آبان ماه 1402)

مناقصه اجرای سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات بلوک B و A پروژه شار صدرای خود را به همراه مصالح و به صورت تهاتری توسط پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت انجام دهد شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 3 آبان ماه 1402)

مناقصه واگذاری عملیات اجرای کامل سازه بتنی (قاب خمشی) جمعا در 8 طبقه (دارای دو طبقه زیرزمین) به مساحت تقریبی 13000 مترمربع، واقع در بلوار امیرالمومنین شهر مشهد، به شرکت‌های واجد شرایط، تهیه بتن و میلگرد به عهده کارفرما می‌باشد. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌شرق (تاریخ انتشار 27 مهرماه 1402)

مناقصه تهیه میلگرد مورد نیاز سیستم تحکیم بستر و دیوار سازه نگهبان در پروژه تجاری مسکونی اپال بابل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (تاریخ انتشار 26 مهرماه 1402)

مزایده فروش وسایل نقلیه سبک واقع در انبار شقایق شیراز شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 25 مهرماه 1402)

مناقصه واگذاری اجرای عملیات پس از اسکلت (سفت کاری و نازک کاری) یک بلوک در 9 طبقه (دارای زیر زمین) به مساحت تقریبی 5300 مترمربع، واقع در تقاطع بلوار موسوی قوچانی و قرنی شهر مشهد، بر اساس فهرست بها پایه ابنیه 1402 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌شرق (تاریخ انتشار 16 مهرماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات بعد از اسکلت تا مرحله بهره برداری (بلوک D) پروژه باران 1 واقع در فاز 3 شهر جدید پردیس با زیر بنای تقریبی 3376 مترمربع با برآورد تقریبی 300000 میلیون ریال (بر اساس فهارس بها سال 1402) به صورت نقدی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 5 مهرماه 1402)

مناقصه حمل و تخلیه مصالح سنگی به مقدار تقریبی 600000 تن، از جاده کلات به محل پروژه واقع در مشهد تقاطع بلوار قرنی و موسوی قوچانی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تاریخ انتشار 3 مهرماه 1402)

مناقصه تهاتر بتن مورد نیاز در رده‌های مختلف با مصالح سنگی (ماسه شسته، نخودی و بادامی) به مقدار تقریبی 600000 تن شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ( تاریخ انتشار 3 مهرماه 1402)

مزایده اجاره دادن 9 باب واحد تجاری/ اداری پروژه آژند و میلاد واقع در کرمان شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 29 شهریورماه 1402)

مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و اجرا، راه‌اندازی و الزام به خدمات نگهداری و راهبردی 16 دستگاه آسانسور بلوک‌های H, G, F, E قطعه تجاری مسکونی پروژه ایرانشهر (مرکز شهر) اندیشه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 27 شهریورماه 1402)

مناقصه واگذاری اجرای عملیات پس از اسکلت (سفت کاری و نازک کاری) یک بلوک در 9 طبقه (دارای یک طبقه زیرزمین) به مساحت تقریبی 5300 مترمربع واقع در تقاطع بلوار موسوی قوچانی و قرنی شهر مشهد شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌شرق (تاریخ انتشار 1 شهریورماه 1402)

مناقصه تهیه و نصب کابینت جهت پروژه خود در شهر کیش (برج فروردین ستاره کیش) شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 29 مردادماه 1402)

مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، پی کنی، تهیه مصالح و اجرای پایدارسازی گود پروژه مجتمع مسکونی، تجاری و خدماتی مقدم با زیربنای کل حدودی 61000 مترمربع و حجم حدودی 120000 مترمکعب واقع در تهران اتوبان چراغی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 28 مردادماه 1402)

مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، پی کنی، تهیه مصالح و اجرای پایدارسازی گود پروژه مجتمع مسکونی، تجاری و خدماتی مقدم با زیربنای کل حدودی 61000 مترمربع واقع در تهران اتوبان چراغی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 28 مردادماه 1402)

مناقصه خرید و نصب  درب و پنجره UPVC لاین 3 بلوک جنوبی پروژه باران به متراژ تفریبی 1073 مترمربع واقع در شهر رشت شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (تاریخ انتشار 28 مردادماه 1402)

مناقصه تامین مصالح، حمل و نصب درب و پنجره‌های UPVC قطعات تجاری و مسکونی پروژه مرکز شهر اندیشه واقع در فاز 4 شهرجدید اندیشه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 23 مردادماه 1402)

فراخوان انتخاب شریک سازنده جهت مشارکت در اجرای پروژه ایوان اهوازبه متراژ 43000 مترمربع شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 21 مردادماه 1402)

فراخوان اجرای ادامه سفت کاری و نازک کاری به صورت دستمزدی طبقات بلوک A، در پروژه سپیدار واقع در قم بلوار امام رضا شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (تاریخ انتشار 16 مردادماه 1402)

مناقصه ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی از پروژه‌های تحت اختیار خود به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت (دارای مجوز از پلیس پیشگیری ناجا) و برخورداری از توانمندی مالی، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 8 مردادماه 1402)

مناقصه اجرای دستمزدی ادامه سفت کاری و نازک کاری بلوک A در پروژه سپیدار قم، بلوار امام رضا شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (تاریخ انتشار 31 تیرماه 1402)

مناقصه واگذاری اجرای کامل سازه بتنی (قاب خمشی) یک بلوک در 12 طبقه (دارای یک طبقه زیر زمین) به مساحت تقریبی 28000 مترمربع، واقع در تقاطع بلوار موسوی قوچانی و قرنی شهر مشهد، بصورت یک مرحله ای و بر اساس فهرست بها پایه ابنیه 1402 (صرفا تهیه میلگرد به عهده کارفرما می باشد) به شرکتهای واجد شرایط. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال‌شرق (تاریخ انتشار 27 تیرماه 1402)

مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی کامل یک دستگاه بچینگ پلاتت 1 متر مکعبی تر با دیگ میکسر عمودی (طرح لیبهر بازو خرچنگی) بصورت فیدرلاینربین هزینه حمل، طراحی و اجرای فوندانسیون بچینگ به عهده خریدار، تهیه جرثقیل و نصب و راه اندازی بطور کامل به عهده فروشنده می باشد.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق(تاریخ انتشار 24 تیرماه 1402)

مناقصه خرید میلگرد به مقدار تقریبی 1800 تن با سایزهای 10، 12، 14 تا 32 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (تاریخ انتشار 24 تیرماه 1402)

مناقصه تهیه میلگرد مورد نیاز سیستم تحکیم بستر و دیوار سازه نگهبان در پروژه تجاری مسکونی اپال بابل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (تاریخ انتشار 20 تیرماه 1402)

مناقصه خرید بخشی از اقلام مکانیکی مورد نیاز پروژه مسکونی قطعه B اندیشه شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 14 تیرماه 1402)

واگذاری عملیات اجرایی سازه بتنی (قاب خمشی) یک بلوک در 11 طبقه واقع در تقاطع بلوار موسوی قوچانی و قرنی در شهر مشهد شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (تاریخ انتشار 27 خرداد ماه 1402)

مناقصه خرید و تحویل پانل های سبک بتنی و ملزومات و اجرای پانل های سبک بتنی دیوارهای داخلی و خارجی بلوک های m  پروژه آسمان البرز شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 27 خرداد ماه 1402)

خرید و نصب سه دستگاه آسانسور و متعلقات برای پروژه سپید رود پردیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس( تاریخ انتشار ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲)

مناقصه اجرای بهسازی به روش شمع بتنی  در جاریز در پروژه تجاری، مسکونی اپال بابل ( تاریخ انتشار ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲)

مناقصه تهیه و اجرای دو دستگاه آسانسور 10  و 13 نفره با 12 توقف برای پروژه مسکونی باران رشت شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (تاریخ انتشار 6 خرداد ماه 1402)

مناقصه عمومی تهیه و نصب و راه اندازی کامل 2 دستگاه ژنراتور با توان نامی kva300 با برند موتور کامنیز  و ژنراتور استمفورد، کوپله فابریک اصل بانضمام تابلو کنترل های مجهز به نمایشگر کنترل هوشمند و کلید اتومات و وصل ، مخزن سوخت، باطری شارژ، باطری، منبع اگزوز ، فیلتر ترموستات، هیتر و بدون کانوپی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تاریخ انتشار 2  خرداد ماه 1402)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات بعد از اسکلت تا مرحله بهره برداری پروژه باران پردیس، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 2 خرداد ماه 1402)

مناقصه خرید بخشی از اقلام مکانیکی مورد نیاز پروژه مسکونی ایرانشهر اندیشه قطعه B شرکت سرمایه گذاری مسکن  نوین پایدار (تااریخ انتشار 30 اردیبهشت ماه 1402)

مناقصه اجرای بهسازی بستر به روش شمع بتنی در جاریز در پروژه مسکونی تجاری اپال بابل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (تاریخ انتشار 27 اردیبهشت ماه 1402)

مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی کامل 2 دستگاه دیزل ژنراتور با توان نامی 300 kva با برند موتور کامینز و ژنراتور استمفورد، کوپله فابریک اصل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تاریخ انتشار 25 اردیبهشت ماه 1402)

مناقصه خرید سه دستگاه چیلر اسکرال دو مداره هوا خنک به ظرفیت‌های 46و 81.5 و 60 تن تبرید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 23 اردیبهشت ماه 1402)

مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی لاین 3 و 5 بلوک 5 جنوبی پروژه مسکونی باران رشت شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (تاریخ انتشار 20  فروردین ماه 1402)

مناقصه تهیه قسمتی از مصالح و اجرای عملیات سازه به روش قالب تونلی در ۹ طبقه پروژه فردوسی مشهد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌ شرق ( تاریخ انتشار ۲۱ اسفند ۱۴۰۱)

مناقصه تهیه قسمتی از مصالح و اجرای عملیات سازه اسکلت بتنی پروژه مسکونی در بلوار وحدت مشهد شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تاریخ انتشار21 اسفند 1401)

مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل ۱۳۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار) تاریخ انتشار ۱۶ اسفند ۱۴۰۱)

خرید بخشی از لوازم الکتریکی پروژه مسکونی آسمان البرز شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار هشتم اسفند 1401)

مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 1389 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار اول اسفند ماه 1401)

مناقصه اجرای بخشی از عملیات عمرانی پروژه مسکونی وایه شیراز شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 16 بهمن ماه 1401)

مناقصه انجام عملیات اسکلت بتنی پروژه شار شیراز به صورت 100 درصد تهاتری همراه با مصالح شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 16 بهمن 1401)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات بعد از اسکلت مجتمع تجاری در پردیس شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار 16 بهمن 1401)

مناقصه خرید و نصب یک دستگاه بچینگ پلانت 1 متر مکعبی تربا دیگ میکسر عمومی به صورت فیدرلاینربیت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق(تاریخ انتشار 11 بهمن 1401)

مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی پروژه وایه بوشهر شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱)

مناقصه اجرای اسکلت بتنی پروژه شار شیراز با مصالح با ۱۰۰ درصد تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب ( تاریخ انتشار ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱)

مناقصه شناسایی پیمانکار تهیه مصالح و اجرای بعد از اسکلت بلوک ۱ پروژه باران پردیس شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (تاریخ انتشار ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱)

مناقصه شناسایی پیمانکاراجرای کف سازی، عایق کاری و دیورا چینی منفی یک پروژه آسمان البرز  شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 12 دی ماه 1401)

مناقصه نظارت عالیه  و نظارت کارگاهی پروژه در جزیره کیش پروزه ستاره کیش شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 11 دی ماه 1401)

مناقصه شناسایی پیمانکار جهت تامین فوم یونولیت سقف تیرچه و بلوک پروژه در کرمان شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 11 دی ماه 1401)

مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تهیه میلگرد مورد نیاز پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 19 آذر 1401)

 مناقصه فراخوان تهیه و نصب درب و پنجره uvpc مورد نیاز پروژه مسکونی عالیشهر بوشهر شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 19 آذر 1401)

 مناقصه فراخوان انجام بخشی از عملیات اجرایی پروژه وایه بوشهر شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 12 آذر 1401)

مناقصه طراحی، تامین و اجرای سازه نگهبان و بهسازی بستر به روش اختلاط عمیق خاک در پروژه اپال بابل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (تاریخ انتشار پنجم آذر 1401)

مناقصه تهیه و اجرای دیوارهای سبک در پروژه شار صدرا شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 22 آبان 1401)

مناقصه اجرای سفت کاری و نازک کاری طبقات بلوک های A,B,C در پروژه سپیدار قم شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (تاریخ انتشار 16 آبان 1401)

مناقصه خرید تیرچه و  فوم  مورد نیاز برای پروژه  آسمان البرز شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار نهم آبان ماه 1401)

مناقصه تهیه  و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مسکونی پردیس رشت -شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (تاریخ انتشار هفتم آبان ماه 1401)

مناقصه تهیه  بخشی از مصالح و اجرای کامل اسکلت بتنی پروژه فردوسی مشهد (موسوی قوچانی) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تاریخ انتشار دوم آبان ماه 1401)

مناقصه تهیه و اجرای سربندی فلزی با پوشش گالوانیزه پروژه پردیس رشت شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان (تاریخ انتشار 30 مهر ماه 1401)

مناقصه اجرای اسکلت بتنی پروژه مهرگان ستاره کیش  شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب( تاریخ انتشار ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱)

مناقصه طراحی و اجرای سازه فلزی پروژه جمهوری در کرمان شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار ۲۴ مهر ۱۴۰۱)

مناقصه تهیه کلیه مصالح مورد نیاز و اجرای خاکبرداری ، گود برداری، و ... پروژه  30 واحد پونک همدان  شرکت سرمایه  گذاری مسکن منطقه غرب( تاریخ انتشار 19 مهر ماه 1401)

مناقصه مرحله دوم  انتخاب پیمانکار  ادامه اجرای اسکلت بتنی  پروژه سپیدار قم به روش قالب تونلی  شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (تاریخ انتشار نهم مهر ماه 1401)

مناقصه فراخوان نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروزه های ستاره کیش شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار  نهم مهرماه 1401)

مناقصه انتخاب پیمانکار ادامه اجرای اسکلت بتنی پروژه سپیدار قم به روش قالب تونلی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند( تاریخ انتشار 25 شهریور ماه 1401)

مناقصه تامین و حمل و نصب درب و پنجره های  upvc مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه A (شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران)

 مناقصه خرید 1000 تن آرماتور مورد نیاز پروژه اقدام ملی  مسکن در شهر کرد (شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود)

مناقصه خرید حمل و نصب باقیمانده کابینت واحد بلوک یک مجتمع مسکونی بام چالوس (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال)

مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین در بلوار آیت اله رفسنجانی، بلوار عصمتیه متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

 مناقصه خرید بتن آماده پروژه مسکونی آسمان البرز  بلوک های m1و m2 و m3 (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار )

مناقصه اجرای کامل سازه بتنی پروژه مسکونی آسمان البرز  بلوک های m1و m2  به صورت تهاتر (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار )

مناقصه خرید مصالح و نصب و اجرای کف پوش واحد های پروژه مسکونی بام چالوس (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال)

مناقضه خرید سیم و کابل  پروژه ایرانشهر اندیشه (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات کف سازی، عایق کاری و کاشی کاری پروژه مسکونی ایرانشهر اندیشه (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

مناقضه تهیه لوازم الکتریکال شامل روشنایی و کلید پریز واحدها و مشاعات بلوک 1 پروژه مسکونی بام چالوس (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال)

مناقصه تهیه و حمل مصالح و اجرای نمای برخی از بلوک های پروژه مسکونی ایرانشهر اندیشه (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

مناقصه تهیه مصالح و اجرای سازه نگهبانی به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) با میلگرد پروژه اپال بابل (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال)

مناقصه تهیه متریال، حمل و اجرای سقف کاذب پروزه مرکز شهر اندیشه (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت با مصالح پروژه مسکونی شار شیراز (شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای محوطه پروژه مسکونی راین کرمان (شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب)

آگهی اجرای کامل سازه بتنی پروژه مسکونی آسمان البرز (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

آگهی خرید بتن آماده مورد نیاز پروژه مسکونی آسمان البرز (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

 

آگهی مناقصه اجرای دستمزدی عملیات کف سازی، عایق کاری و کاشی ‌کاری پروژه مرکز شهر اندیشه ( سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار)

 

آگهی مناقصه تهیه متریال، حمل و اجرای سقف کاذب پروژه مرکز شهر اندیشه را بصورت تهاتر (شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار) 

آگهی مناقصه خرید بتن آماده جهت پروژه آسمان البرز، شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدارآگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط برای مناقصه تهیه و اجرای اسکلت بتنی بلوک شمالی پروژه مسکونی باران رشتآگهی فراخوان شناسایی اجرای محوطه پروژه راین کرمان، شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوبآگهی فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت برای پروژه شار شیراز، شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب  مناقصه عمومی در پروژه مرکز شهر اندیشه  توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار ساخت، حمل و نصب درب و پنجره های UPVC 

        ارسال اسناد مناقصه عمومی با موضوع تهیه کلیه مصالح ، حمل و اجرای سقف کاذب پانلی تعداد 6 بلوک از قطعه C شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

         برگزاری مناقصه مرحله دوم جهت اجرای اسکلت بتنی با قالب تونلی بلوک BC سپیدار قم

         مناقصه اجرای اسکلت بتنی با قالب تونلی طبقات یک بلوک در پروژه سپیدار قم شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند

     اجرای دستمزدی عملیات مکانیکی پروژه مرکز شهر اندیشه B1-B2-B3-B4 شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار مناقصه خرید و حمل و نصب چهارده دستگاه آسانسور پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه b شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار ارسال اسناد مناقصه عمومی با موضوع تامین آجر نما پروژه مرکز شهر اندیشه ارسال فراخوان مناقصات پنجره راین 1 (کلیک کنید) و اسکلت راین 2- (کلید کنید)شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب  ارسال اسناد مناقصه عمومی با موضوع احداث ایستگاه تولید بتن مورد نیاز پروژه مسکونی شهرآرای یزد - شرکت تهران مناقصه عمومی با موضوع احداث ایستگاه تولید بتن مورد نیاز پروژه مسکونی شهرآرای یزد - شرکت تهران مناقصه عمومی با موضوع تهیه کلیه مصالح و اجرای دیوارهای داخلی و خارجی قطعات H,G,F,E پروژه مرکز شهر اندیشه مناقصه عمومی در پروژه‌های مرکز شهر اندیشه و آپادانا تهران  توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار مناقصه عمومی در پروژه مرکز شهر اندیشه  توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار مناقصه اجرای دستمزدی عملیات سفید کاری تعداد 6 بلوک از قطعه cپروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار24 مهر ماه 1400) مناقصه حمل، خرید،تحویل راه اندازی و تست 6 دستگاه بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی پروژه بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 24 مهر ماه1400) مناقصه خرید و تحویل پانل­های سبک بتنی و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای دیوارهای داخلی و خارجی و اجرا (تاریخ انتشار 18 مهرماه 1400) مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای بلوک های پروژه بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 23 شهریورماه 1400) مناقصه عمومی اجرای دستمزدی نمای ترکیبی سیمان و آجر نسور در بلوک cپروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 23 شهریورماه 1400) تجدید مناقصه خرید 2 عدد آسانسور برای پروژه آپادانا 1 و 2 متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 18 شهریورماه 1400) مزایده نوبت اول، واگذاری زمین متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در شهر تبریز( تاریخ انتشار 15 شهریورماه 1400) مناقصه عمومی خرید چینی آلات بهداشتی پروژه مسکونی نگین شهرری (تاریخ انتشار 15 شهریورماه 1400) مناقصه واگذاری اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه آپادانا یک و 2 متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار(تاریخ انتشار 15شهریورماه 1400) فروش سه دستگاه تانکر آب مستعمل متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار نهم شهریورماه 1400) مناقصه عمومی عملیات فندانسیون پروژه های شركت سرمایه گذاری مسکن جنوب در کیش (تاریخ انتشار نهم شهریورماه 1400) مناقصه عمومی ساخت و نصب  در و پنجره های pvc پروزه مسکونی راین کرمان (تاریخ انتشار نهم شهریورماه 1400) مناقصه عمومی خرید، حمل، راه اندازی و تست بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی پروژه مسکونی نگین شهر ری(تاریخ انتشار نهم شهریور ماه 1400) مناقصه عمومی اجرای دستمزدی سقف کامپوزیت قطعه cپروژه مسکونی مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار نهم شهریور ماه 1400) مناقصه عمومی با موضوع اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی و برقی قطعه A پروژه مرکز شهر اندیشه - شرکت تهران (تاریخ انتشار اول شهریور 1400) مناقصه عمومی با موضوع تهیه کلیه مصالح ، حمل و اجرای سقف کاذب پانلی پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار اول شهریور 1400) مناقصه با موضوع تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی پروژه بنفشه2- شرکت تهران  (تاریخ انتشار اول شهریور 1400) مناقصه عمومی با موضوع اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی و برقی قطعه پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه A (تاریخ انتشار اول شهریور 1400) مناقصه عمومی خرید جرثقیل برجی 12 تن پروژه مسکونی مرکز شهر اندیشه، شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار اول شهریور ماه 1400) مناقصه عمومی با موضوع تامین لوازم و تجهیزات اعلام حریق پروژه نگین شهرری- شرکت تهران مزایده عمومی با موضوع فروش ضایعات آهنی پروژه نگین شهرری - شرکت تهران مناقصه عمومی خرید دربهای داخلی تمام مخفی پروژه نگین جماران (تاریخ انتشار 11 مرداد 1400) مناقصه عمومی اجرای دستمزدی عملیات الکتریکال و مکانیکال پروژه آپادانا 1 و 2 در غرب تهران (تاریخ انتشار 11 مرداد 1400) مناقصه عمومی تهیه و اجرای سربندی فلزی با پوشش ورق گالوانیزه و سازه فلزی الحاقی به سازه بتنی پروژه ارغوان رشت (تاریخ انتشار 10 مرداد ماه 1400) مناقصه عمومی تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ارغوان رشت (تاریخ انتشار 10 مرداد ماه 1400) مناقصه عمومی تامین چینی آلات بهداشتی پروژه نگین شهری ری (تاریخ انتشارنهم اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی خرید حمل و نصب و راه‌اندازی تعداد 24 دستگاه آسانسور برای پروژه‌ مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی تهیه مصالح ساخت حمل و نصب اسکلت فلزی مشاعات بلوک‌های پروژه‌ مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در شهر صدرا شیراز (تاریخ انتشار 20 تیرماه 1400) مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای بلوک‌های  3، 4 و 5 قطعه c پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 14 تیرماه 1400) مناقصه عمومی تامین حمل و نصب درب و پنجره uvpc قطعه c پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 14 تیر ماه 1400) مناقصه عمومی تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاءحریق جهت پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 14 تیر ماه 1400) مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت دار و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران  جهت اجرای فوندانسیون پروژه پردیس رشت(تاریخ انتشار 5 تیر ماه 1400) مناقصه عمومی نوبت دوم خرید و تهیه لوله و اتصالات فلزی و گالوانیزه مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 31 خرداد ماه 1400) مناقصه عمومی با موضوع خرید تیرچه صنعتی - شرکت تهران (تاریخ انتشار 29 خرداد ماه 1400) مناقصه عمومی خرید و تهیه لوله و اتصالات فلزی و گالوانیزه مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 19 خرداد ماه 1400) مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه های واقع در شهر صدرا (تاریخ انتشار 31اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 31اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاءحریق جهت پروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی تامین پلاستو فوم مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی اجرای دستمزدی بخشی از تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه نگین شهر ری (تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400) مناقصه عمومی طراحی، تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی بلوک های c پروژه مرکز شهر اندیشه(تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400)  آگهی اعلام شروع مناقصه اسکلت بتنی پروژه سرو اراک (تاریخ انتشار 18 اردیبهشت ماه 1400) آگهی های فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بهسازی خاک پروژه ایوان و اسکلت پروژه آذر - شرکت جنوب (تاریخ انتشار 18 اردیبهشت ماه 1400)  آگهی روزنامه مناقصه خرید، حمل و نصب درب و پنجره upvcپروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400) (پیش نویس قرارداد) (پیش نویس قرارداد پیمان) مناقصه خرید، حمل، نصب و اجرا، راه اندازی و الزام به ارائه خدمات نگهداری و راهبری تعداد 12 دستگاه آسانسور بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400) (پیش نویس پیمان اجرا) (پیش نویس قرارداد) مناقصه تهیه کلیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی مشاعات بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه(تاریخ انتشار سوم اردیبهشت ماه 1400) مناقصه اجرای اسکلت قطعه 80 پروژه ستاره کیش (تاریخ انتشار سوم اردیبهشت ماه 1400) اجرای دستمزدی باقیمانده اسکلت بتنی بلوکهای قطعات F و E و H پروژه مرکز شهر اندیشه( تاریخ انتشار سوم اردیبهشت 1400) پیش نویس پیمان مناقصه اجرای دستمزدی بخشی از سفت کاری و نازک کاری بلوک‌های قطعه c پروژه مرکز شهر اندیشه(تاریخ انتشار سوم اردیبهشت 1400) دعوت نامه شرکت در مناقصه مناقصه عمومی تهیه، حمل و نصب درب داخلی، درب کمد دیواری، درب ضد سرقت و درب ضد حریق پروژه های مسکونی نگین شهری ری و پروژه مسکونی بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 21 فروردین ماه 1400) (پیش نویس قرارداد پروژه مرکز شهر اندیشه)، (پیش نویس قرار داد پروژه نگین شهر ری) (پیش نویس قرارداد پیمان پروژه مرکز شهر اندیشه) (پیش نویس قرارداد پروژه نگین شهری ری) اﺟﺮای دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ  C ﻗطعه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند ماه 1399)  - پیش نویس پیمان اجرای دستمزدی اسکلت بتنی بخشی از پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند ماه 1399) - پیش نویس پیمان خرید، حمل، نصب و اجرا، راه اندازی و الزام به ارائه خدمات نگهداری و راهبری تعداد 4 دستگاه آسانسور بلوک های 3 و 4 و 5 قطعه D پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند 1399) پیش نویس پیمان - پیش نویس قرارداد مناقصه تهیه کلیه مصالح حمل و اجرای گچ برگ دیورا و سقف کاذب پروژه بنفشه 2 اندیشه(تاریخ انتشارسوم اسفند ماه1399) پیش نویس پیمان آگهی فراخوان شناسایی پیمانکارن واجد صلاحیت برای اجرای اسکلت پروژه باران رشت (تاریخ انتشار 27 بهمن ماه 1399) تامین بتن آماده پروژه مسکونی نگین شهر ری( تاریخ انتشار هفتم بهمن ماه 1399) اجرای بخشی از عملیات سفت کاری و نازک کاری پروژه بنفشه 2 (تاریخ انتشار 27 دی ماه 11399) بارگیری، حمل و تخلیه نخاله‌های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهر آرا یزد (تاریخ انتشار 27 دی ماه 1399) اجرای دستمزدی عملیات سفت کاری زیرزمین  قطعه A شمالی پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 20 دیماه 99) فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای پروژه باران رشت(تاریخ انتشار نهم دی ماه 1399) مناقصه تهیه لوازم و تجهیزات اطفای حریق برای پروژه نگین شهری ری( تاریخ انتشار نهم دیماه 1399) آگهی مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای اسکلت فلزی و سقف کامپوزیت مشاعات بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه آگهی مناقصه اجرای دستمزدی نمای پروژه نگین شهری ری(تاریخ انتشار 29 آذر ماه 1399) آگهی فراخوان اجرای اسکلت پروژه راین کرمان  (فاز 2) (تاریخ انتشار 23 آذر ماه 1399) آگهی فراخوان تهیه کلیه مصالح حمل و اجرای صقف کاذب پانلی برای پروژخ نگین شهر ری (تاریخ انتشار 23 آذر ماه 1399) آگهی فراخوان اجرای دستمزد اسکلت بتنی بخشی از پروژه مرکز شهر اندیشه پیش نویس پیمان(تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399) آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار بهسازی خاک پروژه ایوان اهواز (تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399) آگهی فراخوان نظارت کارگاهی پروژه ستاره کیش توسط مشاوران واجدشرایط(تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399) فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه های تجاری، مسکونی ، اداری در جزیره کیش (تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399) آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت سرمایه گذاری مسکن ارجای اسکلت قطعه 74 پروژه ستاره کیش (تاریخ انتشار 2 آذرماه 1399) فراخوان ارائه خدمات حراست و حفاظت فیزیکی برای پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 14 آبان ماه 1399) آگهی شناسایی پیمانکار برای پروژه راین کرمان (تاریخ انتشار 22 مهرماه 1399) مناقصه عمومی خرید،حمل و تحویل تیرچه صنعتی پیش ساخته خر پایی با پاشنه بتنی، قطعه AوC پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 12 مهر ماه 1399) فراخوان اجرای دستمزدی سازه بلوک میانی پروژه نگین شهرری (تاریخ انتشار پنجم مهر ماه1399)
فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران(تاریخ انتشار 30 شهریور ماه 1399)
فراخوان تامین بتن و تجدید مناقصه آزمایشگاه شار (تاریخ انتشار 17 شهریورماه 1399)
مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح و اجرای دیوارهای داخلی و خارجی قطعات D،C پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 13 شهریور 1399) 1،2،3
مناقصه عمومی خرید حمل و نصب و راه اندازی 14 دستگاه آسانسور پروژه بنفشه اندیشه (13 شهریور ماه 1399) 1،2،3
فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری پروژه نگین شهر ری  (تاریخ انتشار 7 مرداد ماه 1399) فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار 29 تیرماه 1399)

 


فراخوان عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه سپیدار قم (تاریخ انتشار 9 تیرماه 1399)